Anthony Griffin – Kilkenny Ireland

© Billy Bragg 2021